Najčastejšie príčiny poškodenia vykurovacieho vodiča

Prevažnú väčšinu chýb inštalovaných vykurovacích vodičov s ktorými sa v praxi bežne stretávame, spôsobuje zväčša nedodržanie montážnych návodov, porušenie technologických postupov, alebo nedostatočná komunikácia medzi jednotlivými remeselnými profesiami. Ponúkame Vám ukážku typických inštalačných chýb.

Najčastejšie príčiny poškodenia vykurovacieho vodiča

NEODBORNÉ OPRAVY

 

    

Názorne ukážky ako je prerušený vykurovací vodič neodborne opravený lámacou svorkovnicou a zaizolovaný elektroinštalačnou páskou, prípadne iba obyčajnou páskou.

RADA: V prípade poškodenia vykurovacieho kábla počas inštalácie je potrebná jeho odborná oprava pomocou opravnej sady – KIT. Profesionálne vykonaná oprava pritom nemá žiadny negatívny vplyv na kvalitu alebo životnosť vykurovacieho vodiča.

 

NESPRÁVNA INŠTALÁCIA

 

Nedostatočná fixácia vykurovacieho vodiča príchytkami. Pri zalievaní poterom môže dôjsť k dotyku alebo dokonca kríženiu káblov. Následkom takejto chyby je prehrievanie a prerušenie vodiča.      

Na obrázku v pravo je nedostatočne prichytený vodič vedený v bezprostrednej blízkosti husieho krku podlahovej sondy, čo pri používaní spôsobí nesprávne vyhodnocovanie teplôt termostatom.

 

 

 

 

 

Krížením vykurovacieho vodiča môže nastať prehrievanie a poškodenie izolácie s následným skratom.

 

 

 

 

 

 

 

Nedodržanie vzájomnej vzdialenosti vykurovacích vodičov. Vodiče nesmú byť tesne pri sebe, aby nedochádzalo k ich dlhodobému prehrievaniu. Vzdialenosť medzi vodičmi musí byť minimálne 3 cm.

 

 

 

 

 

 

Nedostatočným ohybom vodiča vznikol krátky oblúk, ktorý sa dotýka hrany plastovej lišty, čo v konečnom dôsledku môže spôsobiť jeho poškodenie.

 

 

 

 

 

 

 

Fixácia vykurovacieho vodiča pomocou lepiacej pásky, ktorou je vodič prilepený k podkladu. Inštalačné predpisy síce fixáciu pomocou lepiacej pásky nezakazujú, no páska však musí vodič čo najtesnejšie obopínať. V tomto prípade páska vytvára nad vodičom striešku, do ktorej nemá betón šancu zatiecť. V týchto miestach nebude zaistený odvod tepla a vykurovací vodič sa prehrievaním môže poškodiť.

 

 

 

 

 

Vykurovacie vodiče nesmú prechádzať cez dilatačné škáry. Hrozí buď mechanické poškodenie (strih kábla), alebo ako v tomto prípade prehriatie vodiča. Vodič prechádza izolačnou páskou hr. cca 10 mm, ktorá tvorí dilatačnú výplň a je súčasne veľmi dobrým izolantom, takže vodič sa v mieste prestupu môže poškodiť. 

 

 

 

 

 

 

Husí krk s podlahovou sondou nesmie byť v kontakte s vykurovacími káblami. V tomto prípade sa krížia, výstuž betónu navyše husí krk pritláča na vykurovací kábel. V detaile obrázku je vidieť nie len ako vplyvom prehrievania došlo k prerušeniu vykurovacieho kábla, ale aj deformáciu plastu husieho krku teplotným namáhaním.

 

 

 

 

 

 

 

SPOJKY VYKUROVACIEHO KÁBLA

 

Spojka vykurovacieho kábla slúži k prepojeniu odporového / vykurovacieho drôtu (rezistencie) a prívodného vodiča - tzv. Studeného Konca (SK). Spojenie je vykonané pomocou lisovacích dutiniek, ktoré sú tvrdé a neohybné. Spojka sa preto nesmie namáhať ohybom - hrozí nebezpečenstvo, že lisovacia dutinka pri ohýbaní doslova prestrihne odporový drôt. K mechanickému poškodeniu môže dôjsť aj vtedy, keď je ohyb kábla vykonaný bezprostredne za spojkou - čím ostrejšie je ohnutie, tým je nebezpečenstvo väčšie.

Spojka až do polovice svojej dĺžky (spojenie odporového drôtu s prívodným vodičom) kúri úplne rovnako, ako vykurovací kábel. Správne uloženie sa preto má vykonať tak, aby bola spojka nielen v celej svojej dĺžke, ale tiež plus 5 cm vykurovacieho kábla pred a 5 cm vodiča za spojkou, uložená úplne rovno a dôkladne obalená poterom alebo flexibilným tmelom.

 

Prakticky celá spojka je vtiahnutá do obvodovej steny, kde nie je zaistený spoľahlivý odvod tepla. Druhou chybou je ohyb vykurovacieho kábla hneď za spojkou – zahrievanie a odlišná rozťažnosť materiálov v mieste ohybu vytvára cyklické mechanicky namáhané spoje, ktoré môžu viesť až k jeho prerušeniu

 

 

 

 

 

 

Spojka je na strane studeného konca vtiahnutá až do husieho krku. Samotné zaťaženie kábla do spojky vytvára nežiadúce mechanicky namáhané spoje, následný strmý ohyb v stene smerom hore do inštalačnej krabice viedol k úplnému prerušeniu kábla v spoji

 

 

 

 

 

 

Ďalší príklad nesprávneho uloženia – cez spojku je vedený husí krk, ktorý zabránil dostatočnému obtečeniu spojky betónom a viedol k bodovému prehriatiu spojky, ohyb kábla je urobený tesne za spojkou