Štatút súťaže na FB

                                                             

Článok 1

Vyhlasovateľ a organizátor Súťaže

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť Soleya s.r.o, so sídlom Údenárska 5 080 01 Prešov, IČO: 46480901, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vo vložke číslo 25345/P (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“).

Článok 2

Miesto, čas konanie Súťaže

Súťaž prebieha online na Facebookovej a webovej stránke Vyhlasovateľa https://www.facebook.com/elektrickekureniepresov/ a https://www.elektricke-kurenie.sk/ v období od 26.11.2020 do 20.12.2020 (23.59 hod).

Článok 3

Podmienky a účasť v Súťaži

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá splní všetky podmienky účasti v Súťaži uvedené v tomto Článku nižšie.

Podmienky účasti v Súťaži sú nasledovné:

- súťažiaci musí spraviť objednávku na stránke www.elektricke-kurenie.sk v akejkoľvek sume 

- súťažiaci musí zdieľať príspevok na facebookovej stránke

- súťažiaci musí pridať komentár k súťažnému príspevku (postu), kde v komentári uvedie číslo svojej objednávky

Zo súťaže budú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí nesplnia podmienky tejto súťaže, svojím konaním porušia právne predpisy, zúčastnia sa súťaže v mene tretej osoby alebo použijú na podvodné konanie nepovolené technické prostriedky.

2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci vyhlasovateľa súťaže a ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok 4

Vyhodnotenie súťaže a výhry

Vyhlasovateľ súťaže vyberie výhercu podľa splnenia podmienok súťaže 21.12.2020. 

Výherca súťaže bude ohľadom získania výhry kontaktovaný Vyhlasovateľom súťaže alebo Organizátorom prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku 21.12.2020.  Ak výherca na správu o výhre nebude reagovať do 7 kalendárnych dní od kontaktovania, Vyhlasovateľ môže losovať odznova  a vybrať ďalšieho výhercu.

O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný vyhlasovateľom súťaže.

Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve.  

Výhernou cenou súťaže je čistička vzduchu do auta.

Článok 5

Osobitné ustanovenia

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za to, že výherca nereaguje na správu alebo ho nemožno kontaktovať. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená.

Výhry nepresahujú sumu stanovenú príslušným zákonom (350,- Eur) a nie sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.        

Účasťou v súťaži - t.j. že sa súťažiaci stal fanúšikom Facebookovej stránky Vyhlasovateľa a komentoval súťažný príspevok na Facebooku prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť v rozsahu a spôsobom akým bola vyhlásená súťaž. 

Článok 6

Pravidlá spracúvania osobných údajov

a Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Soleya, s.r.o. postupuje pri spracúvaní osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Odpovedaním pod príspevok na Facebookovej stránke Vyhlasovateľa súťaže súťažiaci udeľuje Vyhlasovateľovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a v prípade výhry aj v rozsahu korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt počas celej doby trvania Súťaže za účelom odovzdania/prevzatia výhry.

Vyhlasovateľ súťaže týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely.

Článok 7

Záverečné ustanovenia a vyhlásenia

Tento štatút je zverejnený na webe vyhlasovateľa súťaže - www.elektricke-kurenie.sk

Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook (t.j. Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 a/alebo Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto súťažou žiaden vzťah.

Akékoľvek sťažnosti týkajúce sa súťaže a jej priebehu je možné zaslať Vyhlasovateľovi súťaže na eshop@elektricke-kurenie.sk

V Prešove dňa 25.11.2020                                                                                 

Soleya  s.r.o

 

  

 

Používaním stránok prevádzkovateľa Soleya s.r.o.
súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.